Polityka prywatności strony Gloxo.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez stronę internetową Gloxo.pl, należącą do BHR HEALTH CARE SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie. Strona Gloxo.pl dba o prywatność swoich Użytkowników i podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest BHR HEALTH CARE SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, posiadający numer KRS: KRS 0000949019, numer REGON: 521040619, numer NIP: 945-225-23-02, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, o statusie aktywnym, działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z adresem Żabiniec 38 / LU3, 31-215 Kraków.

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Strona Gloxo.pl przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

– Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko)
– Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
– Dane techniczne (np. adres IP, dane o przeglądarce internetowej)

3. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez stronę Gloxo.pl w celach związanych z funkcjonowaniem strony oraz świadczeniem oferowanych usług, w szczególności w następujących celach:

– Obsługa konta Użytkownika
– Świadczenie usług oferowanych na stronie Gloxo.pl
– Komunikacja z Użytkownikiem w zakresie zapytań i informacji
– Personalizacja treści i dostosowanie strony do preferencji Użytkownika
– Udoskonalanie działania strony i analiza danych statystycznych

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez stronę Gloxo.pl odbywa się na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych:

– Wykonanie umowy lub działań podejmowanych na żądanie Użytkownika, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Prawny obowiązek ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz strony Gloxo.pl, takim jak dostawcy usług technicznych i hostingowych. Dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez stronę Gloxo.pl przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

7. Prawa Użytkowników
Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

8. Zasady ochrony danych osobowych
Strona Gloxo.pl podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Zapewniamy również, że wszyscy pracownicy i podwykonawcy, którzy mają dostęp do danych osobowych Użytkowników, są zobowiązani do zachowania ich poufności.